Viết bài luận tiếng anh kiểu song hành: Hai mặt của Internet

Khi viết bài luận tiếng anh, ngoài các kiểu bài chọn một trong hai quan điểm để bảo vệ thì cũng có những bài, bạn phải phân tích hai mặt đối lập của một vấn đề, ví dụ như bài dưới đây: BÀI VIẾT VỀ HAI MẶT CỦA INTERNET Internet is a world-wide network of … Continue reading Viết bài luận tiếng anh kiểu song hành: Hai mặt của Internet