Thành phồ Hồ Chí Minh có sự hội nhập và phát triển sớm nên nhu cầu ngoại ngữ tại đó rất phổ biến và thông dụng. Nhiều giáo