Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng anh về giáo dục và cuộc sống hiện đại


Giáo dục là nền tảng của cuộc sống, là công cụ giúp chúng ta truyền đạt những kiến thức thu lượn được từ đời này qua đời khác. Là cách chúng ta tiếp thu và truyền lưu truyền những thông tin. Nó cũng là phương thức giúp chúng ta tiến bộ từng ngày.

Còn đối với bạn, giáo dục là gì, hãy viết một bài luận tiếng anh về giáo dục và chia sẻ nó với chúng tôi bạn nhé.

bai-luan-tieng-anh-giao-duc-2

  1. Bài luận tiếng anh về giáo dục và cuộc sống hiện đại

Education is an important tool that is applied in the contemporary world to succeed, as it mitigates the challenges which are faced in life. The knowledge gained through education enables individuals’ potential to be optimally utilized owing to training of the human mind. This opens doors of opportunities enables individual to achieve better prospects in career growth.  Education has played a paramount role in the modern industrial world. This is attributed to the fact prospective employees must be qualified adequately to perform various tasks effectively. Industries entail resources that are sufficiently equipped with the modern technology to suit the needs and wants of the society. This thus, makes education to become a norm for services in all industrial sectors. The primary skills and the ability to apply the skills is the basis for evaluating the market..

2. Từ vựng trong Bài luận tiếng anh về giáo dục và cuộc sống hiện đại

contemporary [kən’tempərəri] thời kỳ đang tới
mitigate [‘mitigeit] giảm nhẹ
potential [pə’ten∫l] tiềm năng
optimally [‘ɔptiməl] tối ưu hóa

3.. Dịch bài luận tiếng anh về giáo dục và cuộc sống hiện đại

Giáo dục là một công cụ quan trọng được áp dụng trong thế giới hiện đại để đạt được thành công, vì nó giảm thiểu những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt trong cuộc sống. Những kiến thức thu được thông qua giáo dục cho phép sử dụng tối ưu tiềm năng cá nhân để với việc đào tạo của tâm trí con người. Điều này mở ra cánh cửa cơ hội cho phép cá nhân để đạt được những triển vọng tốt hơn trong phát triển nghề nghiệp. Giáo dục đã đóng một vai trò tối quan trọng trong thế giới công nghiệp hiện đại. Điều này là do thực tế nhân viên tiềm năng phải có đủ điều kiện đầy đủ để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau một cách hiệu quả. Các ngành công nghiệp đòi hỏi nguồn lực được trang bị đầy đủ các công nghệ hiện đại để phù hợp với nhu cầu và mong muốn của xã hội. Điều này đã làm cho giáo dục để trở thành một chuẩn mực cho các dịch vụ trong tất cả các ngành công nghiệp. Các kỹ năng cơ bản và khả năng áp dụng các kỹ năng là cơ sở để đánh giá thị trường .

Hãy chia sẻ với chúng tôi viết bài luận tiếng anh về giáo dục của bạn nhé!

Có thể bạn quan tâm:

>> Sở thích bằng tiếng Anh

>> Phỏng vấn bằng tiếng Anh


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *