Trong thế giới hội nhập ngày nay, tiếng anh giao tiếp có vai trò quan trọng thiết yếu. Việc nắm rõ và có thể sử dụng linh hoạt,