Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

“No” vs “Not”


– “No” có thể là phó từ cũng có thể là danh từ hoặc tính từ .

“Not” chỉ có thể làm phó từ. (…)

– Khi làm phó từ “No” có hai cách dùng sau.

+ Từ trái nghĩa của “yes”
No, I won’t go to the casino.

+ Dùng trước cấp so sánh hơn với ý nghĩa “không phải” (nhấn mạnh).
The weather today is no better than it was yesterday.
Thời tiết hôm nay đúng không đẹp hơn hôm qua.

– Dùng làm tính từ “no” có nghĩa là “not any”
There is no (= not any) time to lose.
Không có nhiều thời gian để lãng phí đâu.

* Chú ý: khi “no” làm tính từ nó đặt ngay trước danh từ. Nếu trước danh từ có “a, any, much, many, enough” thì phải dùng “not” , không dùng “no”, bởi vì “not” là phó từ, chỉ phó từ mới dùng trước: “a, any, much, many, enough”. Vì vậy chúng ta nói:
I have no money. = I have not any money.
Tôi không có tiền. = Tôi không có đồng nào.

– Khi làm danh từ “no” mang nghĩa phủ định.
Two noes make a yes .
Hai lần phủ định là khẳng định.

– “Not” có thể dùng trong các trường hợp sau :
+ bổ nghĩa cho động từ
I do not know any of them.
Tôi không biết ai trong số họ

+ bổ nghĩa cho tính từ
It’s not cold today.
Hôm nay trời không có lạnh.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *