Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

“Phân biệt khi nào dùng NO và NOT “


Sự khác biệt giữa NO và NOT, và cách dùng NO và NOT trong các ngữ cảnh và cấu trúc khác nhau trong tiếng Anh.

NO trong trường hợp này được dùng như một determiner (chỉ định từ/hạn định từ) để diễn tả số lượng như ‘all’, ‘every’, ‘many’, ‘some’, ‘any’, ‘each’, ‘either’, ‘one’, ‘another’ và nó được dùng trước các danh từ số ít và số nhiều. Nó cũng có nghĩa tương tự như ‘not a’ hoặc ‘not any’ và thường được dùng nếu chúng ta muốn nhấn mạnh vào những gì mình đang nói.

Hãy so sánh các câu sau:

– I have no idea what he is referring to. (nhấn mạnh hơn)

– I don’t have any idea what he is referring to. (ít nhấn mạnh hơn)

– I’m sorry. I’ve got no time for that this afternoon. (nhấn mạnh hơn)

– I’m sorry. I haven’t any time for that this afternoon. (ít nhấn mạnh hơn)

NOT được dùng để câu hay mệnh đề phủ định và thường được dùng với động từ ‘to be’ kèm theo tính từ, phó từ, cụm danh từ hoặc một cụm giới từ. Very thường được dùng sau not để làm trung hòa bớt tính phủ định của mệnh đề.

Ví dụ:

– It was not difficult to understand why she was in love with him.
– It is not always true that people who are in love like the same things.
– He swims well, but not very evenly.
– It was not a huge meal, but enough for two people.
– I know I’ll probably fail my driving test, but I’m not in the least bit nervous about it.”””


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *