Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Same one


“A Mexican drinks his beer and suddenly throws his glass in the air, pulls out his pistolola and shoots the glass to pieces.

He says, “”In Mexico our glasses so cheap we don’t need to drink from the same glass twice.”” An Iraqi, obviously impressed by this, drinks his beer, throws his glass into the air, pulls out his AK-47 and shoots the glass to pieces. He says, “”In Iraq we have so much sand to make glasses that we don’t need to drink out of the same glass twice either.

The Texan, cool as a cucumber, picks up his beer and drinks it, throws his glass into the air, pulls out his gun and shoots the Mexican and the Iraqi, and catches his glass. He says, “”In Texas we have so damn many Mexicans and Arabs that we don’t have to drink with the same ones twice.

 

Cùng một thứ

Một người Mexico uống bia và đột nhiên ném cốc lên trên không, rút súng lục ra và bắn nó vỡ tan tành

Anh ta nói:””Ở Mexico, cốc rẻ đến nỗi chúng tôi không bao giờ uống một chiếc cốc hai lần.””

Một người Iraq, rất ấn tượng với điều này, cũng uống bia và ném chiếc cốc lên trên không, rút Ak-47 ra và bắn chiếc cốc vỡ tan.

Anh ta nói:””Ở Iraq chúng tôi có nhiều cát để làm cốc đến nỗi chúng tôi cũng không bao giờ uống một chiếc cốc hai lần.

Một người Texas, lạnh lùng lấy cốc bia, uống xong ném lên trên không, rút súng ra và bắn chết người Mexico và người Iraq, xong rồi bắt chiếc cốc bia.

Anh ta nói:””Ở Texas, chúng tôi có nhiều người Mexico và Ả rập đến nỗi chúng tôi không bao giờ ngồi uống cùng với chúng hai lần.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *