Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Thì tương lai đơn


1. Cách thành lập thì tương lai đơn:
Chúng ta dùng will hoặc shall để thành lập thì tương lai.
Dùng will với tất cả các ngôi, riêng ngôi thứ nhất có thể dùng will hay shall đều được. Đặc biệt phải dùng shall với câu hỏi.
Khi viết ở thể phủ định thêm not sau will hoặc shall.
Khi viết ở thể nghi vấn chuyển will/shall lên trước chủ từ.
will/shall thường được viết tắt thành ‘ll.
will notđược viết tắt thành won’t; shall not được viết tắt thành shan’t.
Ví dụ:
I’ll help you to do it. (Tôi sẽ giúp anh làm điều đó)
Don’t your car start? I’ll repaire it. (Xe anh không nổ máy được à? Tôi sẽ sửa nó)

2. Cách dùng:
– Chúng ta dùng will/shall khi quyết định làm điều gì vào thời điểm nói hoặc thường dùng trong các tình huống tỏ ý muốn làm điều gì, đồng ý hay từ chối làm điều gì, hoặc hứa hẹn điều gì.
Ví dụ:
That bag looks heavy. I’ll help you with it. (Cái túi đó trông nặng đấy. Tôi sẽ giúp anh)
I’ll lend you my book. (Tôi sẽ cho anh mượn quyển sách của tôi)
– Câu hỏi với will/shall thường ngụ ý yêu cầu điều gì đó.
Ví dụ:
Will you shut the door, please? (Anh làm ơn đóng dùm cánh cửa được không?)
Will you please be quiet? I’m studying. (Anh có vui lòng im lặng không? Tôi đang học.)
What shall I do? (Tôi  sẽ làm gì đây?)
Where shall we go this evening? (Chiều nay chúng ta sẽ đi đâu?)”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *