Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

In the butcher’s


Nellie went into a butcher’s shop and pointed to a chicken in the window.

– Is that the biggest chicken you’ve got?

– No, madam, the butcher said.

The butcher took the chicken into the back of his shop and blew it up with a bicycle pump. He returned to the shop and gave it to her. Nellie said:

– That’s much better. And I’ll take the other one as well.

—————————————————————

Nellie bước vào cửa hàng thịt và chỉ vào một con gà trong tủ kính.

– Đó có phải con gà to nhất ở đây không?

– Không, thưa bà – người bán thịt nói.

Ông ta vội đem con gà vào gian phía sau của cửa hàng rồi thổi phồng nó bằng một cái bơm xe đạp. Ông ta trở lại, đưa con gà cho khách. Nellie quyết định:

– Khá hơn nhiều rồi đấy. Và tôi sẽ lấy cả con kia nữa. “


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *