Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng anh ngắn về chủ đề môi trường


Môi trường là chủ đề chưa bao giờ hết “hot” và luôn dành được sự quan tâm đặc biệt, bởi lẽ môi trường có mối quan hệ mật thiết đối với đời sống của con người. Vì vậy, hãy dành sự quan tâm tới chủ đề này bằng một bài luận tiếng anh về môi trường ngắn để thể hiện quan điểm và hành động của bạn về môi trường sống của chúng ta hiện nay.

bai luan tieng anh ve moi truong ngan

1/Bài luận tiếng anh chủ đề môi trường

An environment is everything which surrounds us naturally and affects our daily lives on the earth. Everything comes under an environment, the air which we breathe every moment, the water which we use for our daily routine, plants, animals and other living things, etc around us. An environment is called healthy environment when the natural cycle goes side by side without any disturbance. Any type of disturbance in the nature’s balance affects the environment totally which ruins the human lives.

Now, in the era of advance living standard of the human being, our environment is getting affected to a great extent by the means of air pollution, noise pollution, deforestation, water pollution, soil pollution, acid rain and other dangerous disasters created by the human beings through technological advancement. Therefore, we all must take an oath together to protect our natural environment to keep it safe as usual forever.

Giải thích ý nghĩa của từ vựng trong bài luận tiếng anh:

  • Environment (n) /ɪnˈvaɪ.rəmənt/: môi trường
  • Surround (v) /səˈraʊnd/: bao quanh,vây quanh
  • Healthy (adj) /ˈhel.θi/: khỏe mạnh
  • Disturbance (n) /dɪˈstɜː.bəns/: sự xáo trộn
  • Pollution (n) /pəˈluː.ʃən/: sự ô nhiễm
  • Deforestation (n) /diːˌfɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/: sự phá rừng

2/ Bài dịch bài luận tiếng anh

Môi trường là tất cả mọi thứ bao quanh chúng ta một cách tự nhiên và ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của chúng ta trên Trái đất. Tất cả mọi thứ đều thuộc môi trường, không khí mà chúng ta hít thở từng giây từng phút, nước để chúng ta sử dụng cho cuộc sống hàng ngày, cho cây cối, các loài vật và những hoạt động sống khác,…vv xung quanh chúng ta. Một môi trường được gọi là lành mạnh khi chu kỳ tự nhiên phát triển cùng nhau mà không có bất kỳ sự xáo trộn nào.Bất kỳ loại xáo trộn nào trong sự cân bằng của tự nhiên đều hoàn toàn ảnh hưởng tới môi trường và phá hỏng cuộc sống của con người.

Hiện nay, trong thời đại tiêu chuẩn sống ngày càng phát triển của con người, môi trường sống của chúng ta đang bị ảnh hưởng ở quy mô lớn bởi ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, nạn phá rừng, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, mưa a – xít, và những thảm họa nguy hiểm khác được tạo ra bởi con người thông qua sự tiến bộ của công nghệ. Vì vậy, tất cả chúng ta đều phải cam kết cùng nhau để bảo vệ môi trường tự nhiên được an toàn như vốn có.

Aroma hy vọng thông qua bài luận tiếng anh môi trường ngắn trên sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về một bài luận tiếng anh cơ bản. Bằng quan điểm của mình, hãy viết một bài luận tiếng anh để thể hiện, và chia sẻ những suy nghĩ của chính bạn về môi trường sống hiện nay nhé!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *