Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Đoạn hội thoại phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh có phụ đề


Phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh chắc không còn lạ lẫm gì đối với chúng ta ngày nay. Thế nhưng có rất nhiều người thất bại vì vòng phỏng vấn này. Thế nên, thay vì ngồi lo lắng, cầu may mắn thì bạn nên dành thời gian để đúc rút cho mình những kinh nghiệm quý báu thông qua video hội thoại phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh có phụ đề dưới đây.

Đoạn hội thoại phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh có phụ đề

 • Well, thank you very much for coming in to see us today. How was the journey getting here? Did you find us alright?

Cảm ơn rất nhiều vì đã đến gặp chúng tôi hôm nay. Cuộc hành trình đến đây như thế nào? Bạn có tìm thấy chúng tôi dễ dàng không?

 • Thank you for inviting me to the interview. I didn’t have any problem getting here. The directions were very clear and I planned the journey carefully so I could avoid the traffic.

Cảm ơn bạn đã mời tôi phỏng vấn. Tôi đã không có bất kỳ vấn đề nhận được ở đây. Các hướng dẫn rất rõ ràng và tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi một cách cẩn thận để tránh gặp nạn giao thông.

 • Ok, so tell me a bit about yourself.

Ok, vậy hãy nói với tôi một chút về bản thân bạn.

 • I’m a hard-working, responsible and enthusiastic person. I’m well-organized and I work very well under pressure. I’ve got 3 years experience in sales and marketing and I would bring my last company 50% of total revenue per year. I really enjoy dealing with customers, I like teamwork and I can also work on my own very effectively.

Tôi là một người chăm chỉ, nhiệt tình và có trách nhiệm. Tôi được có óc tổ chức tốt và khả năng làm việc dưới áp lực cao. Tôi có 3 năm kinh nghiệm trong bán hàng và tiếp thị và tôi sẽ mang lại cho công ty gần nhất của tôi 50% tổng doanh thu mỗi năm. Tôi thực sự thích giao dịch với khách hàng, tôi thích làm việc theo nhóm và tôi cũng có thể làm việc một cách hiệu quả.

 • So, to sum up, what would you say are your strengths and weaknesses?

Vậy, để khái quát, bạn sẽ nói gì là điểm mạnh và điểm yếu của bạn?

 • I’m a dedicated and determined employee. I always try my best to complete tasks before the deadline. And I like to encourage and support others to achieve success too. As for weakness, I used to wait until the last minute to set appointments for the coming week, but I realized that scheduling in advance makes much more sense.

Tôi là một nhân viên chuyên nghiệp và quyết tâm. Tôi luôn cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Và tôi cũng muốn khuyến khích và hỗ trợ người khác để đạt được thành công. Về điểm yếu, tôi đã từng đợi đến phút cuối để thiết lập các cuộc hẹn trong tuần tới, nhưng tôi nhận ra rằng lập kế hoạch trước có ý nghĩa hơn nhiều.

 • So what would you say have been your main achievements and failures in your career?

Vậy bạn sẽ nói gì về những thành tựu và thất bại chính trong sự nghiệp của bạn?

 • When I was with the ABC Co., I saved over $150,000 a year by reorganizing customer services. And 3 years later, I did that again with XYZ organization and saved them more than $250,000. I haven’t had any real failures. One project I worked on at AAA Inc. was delayed because the client made changes to the specifications, but I put in long hours to reduce the delays as much as possible.

Khi tôi ở với Công ty ABC, tôi đã tiết kiệm hơn 150.000 đô la một năm bằng cách tổ chức lại dịch vụ khách hàng. Và 3 năm sau, tôi lại làm lại điều đó với tổ chức XYZ và tiết kiệm cho họ hơn 250.000 đô la. Tôi đã không có bất kỳ thất bại thực sự. Một dự án tôi làm việc tại tập đoàn AAA đã bị trì hoãn vì khách hàng đã thay đổi các thông số kỹ thuật, nhưng tôi đã bỏ nhiều giờ để giảm sự chậm trễ càng nhiều càng tốt.

 • I see you’ve had quite a few jobs in the last few years – does that mean you’re a “job – hopper”?

Tôi thấy bạn đã có khá nhiều công việc trong vài năm gần đây – điều đó có nghĩa là bạn là “người thích thay đổi việc làm” không?

 • I’m a loyal employee, and I don’t like changing jobs frequently. In fact, I was at my first job for over 2 years. So, I wouldn’t describe myself as a job – hoper. Opportunities have arisen over the past couple of years which fitted in with my career plan. I would have liked to have stayed longer in all my previous jobs, but I really had to take the opportunities while they were on offer.

Tôi là nhân viên trung thành, và tôi không thích thay đổi công việc thường xuyên. Trong thực tế, tôi đã làm công việc đầu tiên của tôi trong hơn 2 năm. Vì vậy, tôi sẽ không mô tả bản thân mình như một người thích nhảy việc. Cơ hội đã nảy sinh trong vài năm qua phù hợp với kế hoạch nghề nghiệp của tôi. Tôi có thể thích ở lại lâu hơn trong tất cả các công việc trước đây, nhưng tôi thực sự đã nắm lấy cơ hội trong khi chúng đến.

 • So why do you want to work for us? What made you apply for this job?

Vậy tại sao bạn muốn làm việc cho chúng tôi? Điều gì làm bạn ứng tuyển vào công việc này?

 • I want to work in a challenging and progressive environment. I’ve researched a number of organizations carefully and you have an excellent reputation as an employer. In particular, the job will give me a lot of new opportunities to develop my skills, and fits very well with my career plan.

Tôi muốn làm việc trong một môi trường đầy thử thách và tiến bộ. Tôi đã nghiên cứu một số tổ chức một cách cẩn thận và bạn có một danh tiếng tốt về sử dụng lao động. Đặc biệt, công việc sẽ cho tôi rất nhiều cơ hội mới để phát triển kỹ năng của mình và phù hợp với kế hoạch nghề nghiệp của tôi.

 • Why do you want to leave your current job? What’s wrong with it?

Tại sao bạn muốn rời khỏi công việc hiện tại? Có vấn đề gì sao?

 • There’s nothing wrong with my present job. I enjoyed it very much indeed and I did it very well. But there hasn’t been any promotion within my department for more than 4 years now, and there’s no projects of any in the near future. I’m ready for greater responsibilities, and new challenges right now.

Không có vấn đề gì với công việc hiện tại của tôi. Tôi rất thích nó và tôi đã làm rất tốt. Nhưng trong thời gian hơn 4 năm nay, tôi không có bất kỳ cơ hội thăng tiến nào trong phòng của tôi, và trong tương lai không có dự định mới nào. Tôi đã sẵn sàng cho những trách nhiệm lớn hơn, và những thách thức mới ngay bây giờ.

Những mẫu câu phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh rất phổ biến đúng không? Để hiểu ý nghĩa của câu hỏi và câu trả lời trong đoạn hội thoại phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh có phụ đề trên, mời các bạn cùng tham khảo một số từ vựng cơ bản sau:

 • Journey (n): hành trình
 • Interview (n): cuộc phỏng vấn
 • Direction (n): đường đi, phương hướng
 • Avoid (v): tránh
 • Hard – working (adj): chăm chỉ, siêng năng
 • Responsible (adj): có trách nhiệm
 • Enthusiastic (adj): nhiệt tình
 • Well – organized (adj): có tổ chức, tôn trọng nội quy
 • Pressure (n): áp lực
 • Revenue (n): thu nhập
 • Deal with (v): thương lượng với ai
 • Teamwork (n): làm việc nhóm
 • Strength (n): điểm mạnh
 • Weakness (n): điểm yếu
 • Dedicated (adj): tận tâm
 • Determined (adj): kiên định
 • Task (n): nhiệm vụ
 • Deadline (n): thời hạn
 • Achievement (n): thành tựu
 • Failure (n): thất bại
 • Project (n): dự án
 • Job –hopper (n): người nhảy việc
 • Opportunity (n): cơ hội
 • Challenge (n): sự thử thách
 • Promotion (n): thăng tiến

Để có một cuộc phỏng vấn thành công cần phải chuẩn bị chu đáo, tích lũy kinh nghiệm từ những người đi trước. Hy vọng với đoạn hội thoại phong van xin viec bang tieng anh co phu de trên sẽ giúp bạn “bỏ túi” được nhiều kinh nghiệm hữu ích và đạt được nhiều thành công khi tham gia phỏng vấn với nhà tuyển dụng.

Nếu bạn muốn tham gia khóa học tiếng anh giao tiếp để phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh chuyên nghiệp, bạn hãy đăng ký ngay các thông tin cơ bản vào bảng bên dưới nhé. Aroma đang có chương trình khuyến mại rất hấp dẫn dành cho khách hàng cá nhân đấy!

Chi tiết chương trình khuyến mại:


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *