Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

“Một số cấu trúc tiếng Anh hay và thú vị “


To catch sb doing sth: bắt gặp ai đang làm gì (hàm ý bị phật lòng).
Eg: If she catches you reading her diary, she will be furious.

To find sb/sth doing sth: Thấy ai/ cái gì đang làm gì
Eg: I found him standing at the doorway.

To leave sb doing sth: Để ai làm gì
Eg: I left Bob talking to the director after the introduction.

Go/come doing sth (dùng cho thể thao và mua sắm)
Eg: Go skiing/ go swimming/ go shopping/ come dancing

To spend time doing sth: Bỏ thời gian làm gì
Eg: He usually spends much time preparing his lessons.

To waste time doing: hao phí thời gian làm gì
Eg: She wasted all the afternoon having small talks with her friends.

To have a hard time/trouble doing sth: Gặp khó khăn khi làm gì
Eg: He has trouble listening to English.
I had a hard time doing my homework.

To be worth doing sth: đáng để làm gì
Eg: This project is worth spending time and money on.

To be busy doing something: bận làm gì
Eg: She is busy packing now.

Be no/ not much/ any/ some good doing smt: Không có ích, ít khi có ích (làm gì)
Eg: It’s no good my talking to him. (Nói chuyện với anh ta tôi chả thấy có ích gì)
What good is it asking her. (Hỏi cô ta thì có ích gì cơ chứ)

Hiện tại phân từ được sử dụng để rút ngắn những câu dài:
– Hai hành động xảy ra song song cùng một lúc thì hành động thứ hai ở dạng V-ing, hai hành động không tách rời khỏi nhau bởi bất kì dấu phẩy nào.
Eg: He drives away and whistles = He drives away whistling.

– Khi hành động thứ hai hoặc các hành động tiếp sau theo nó là một phần trong quá trình diễn biến của hành động thứ nhất thì hành động thứ hai hoặc các hành động tiếp theo sau nó ở dạng V-ing. Giữa hai hành động có ngăn cách nhau bởi dấu phẩy.
Eg: She went out and slammed the door = She went out, slamming the door.

– Khi hành động thứ 2 hoặc các hành động sau nó là kết quả của hành động thứ nhất thì hành động thứ 2 và các hành động tiếp theo sẽ ở dạng V-ing. Nó sẽ ngăn cách với hành động chính bằng một dấu phẩy.
Eg: He fired two shots, killling a robber and wounding the other.

– Hành động thứ 2 không cần chung chủ ngữ với hành động thứ nhất mà chỉ cần là kết quả của hành động thứ nhất cũng có thể ở dạng V-ing.
Eg: The plane crashed, its bombs exploding when it hit the ground.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *