Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Ngữ pháp tiếng Anh – So sánh


1. So sánh ngang bằng
Hình thức so sánh ngang bằng được thành lập bằng cách thêm “”as”” vào trước và sau tính từ:
AS + adj/adv +AS
Ví dụ:
John is as tall as his father.
This box is as heavy as that one.

2. So sánh hơn/ kém
Hình thức so sánh bậc hơn được thành lập bằng cách thêm “-er than” vào sau tính từ (đơn âm tiết) hoặc thêm “more” + (tính từ từ hai âm tiết trở lên) + “than”
Ví dụ:
You are taller than I am.
John is stronger than his brother.
The first problem is more difficult than the second.

3. So sánh bậc nhất
a. Hình thức so sánh bậc nhất được thành lập bằng cách thêm đuôi “-est” vào sau tính từ (đơn âm tiết) hoặc thêm “the most” vào trước tính từ (tính từ từ hai âm tiết trở lên).
Ví dụ:
John is the tallest in the class
That was the happiest day of my life.
Maria is the most beautiful in my class
Để chỉ so sánh kém nhất, chúng ta có thể dùng “the least” để chỉ mức độ kém nhất.
Ví dụ:
That film is the least interesting of all.

Chú ý:
– Nếu tính từ tận cùng bằng e, chúng ta chỉ thêm -r hoặc -st mà thôi.
Ví dụ:
Nice => nicer =>  nicest
Large => larger => largest
– Nếu tính từ gốc tận cùng bằng phụ âm +y, chúng ta đổi y thành i trước khi thêm -er hoặc –est.
Ví dụ:
Happy  => happier = > happiest
Easy easier easiest
– Nhưng nếu tính từ tận cùng bằng nguyên âm + y, y vẫn được giữ nguyên.
Ví dụ:
Gray => grayer => grayest
– Nếu tính từ gốc chỉ có một vần và tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm, chúng ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm -er hoặc –est.
Ví dụ:
Hot => hotter => hottest
Big => bigger => biggest
b. Thêm more hoặc most vào các tính từ hai vần còn lại và các tính từ có từ ba vần trở lên.
Ví dụ:
Attracttive => more attractive => the most actractive
Beautiful => more beautiful => the most beautiful

4. Tính từ có hình thức so sánh đặc biệt
Ví dụ:
Good => better => best
Old => older
Elder/ older => oldest
Bad => worse => worst
Much/ many => more => most
Little => less => least
Far => farther/further => farthest/furthest
Chú ý:
– Father dùng để chỉ khoảng cách (hình tượng).
Ví dụ:
Hue city is father from Hanoi than Vinh city is.
– Futher, ngoài việc dùng để chỉ khoảng cách, còn có nghĩa thêm nữa (trừu tượng).
Ví dụ:
I’ll give you further details.
I would like to further study.
Please research it further.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *