Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Saying “NO” nicely – Nói “KHÔNG” một cách tế nhị !


Sometimes you need to say no when someone make a suggestion, offers something or ask you to do something for them. Of course, saying just ‘no’ can be rather rude. Here are some of the most common ways to say ‘no’ nicely – or at least not rudely. –  Đôi khi bạn cần nói “”không”” khi ai đó đưa ra một lời đề nghị, lời mời hoặc nhờ bạn làm một điều gì đó. Tất nhiên, nói “”không”” thì có phần hơi khiếm nhã. Dưới đây là một vài cách để nói không một cách “”tế nhị”” – hoặc ở mức độ bớt thô lỗ nhất.

* Would you like to see a film tonight?
I’m afraid I can’t go out tonight. I’ve got a test tomorrow

* Why don’t we have Chinese food?
Sorry, but I don’t particular like Chinese food.

* How about taking a nice walk?
I’d really rather not to take a walk this afternoon

* Would you like to come to the museum with us?
Thank you, but it’s not my idea of a fun afternoon out.

* Let’s go for a drive
Sorry, I’m not really fond of driving for the fun of it

* Why don’t you stay the night?
That’s very kind of you, but I really have to get back to the city.

NOTE: Notice how we often say ‘thank you’ in some way before refusing the offer. When someone make an offer it is polite to first thank that person and then say ‘no’, often offering an excuse for not wanting or being able to do something. Just say ‘no’ is considered very rude behavior indeed! – Chú ý rằng bằng cách nào đó chúng ta nên cảm ơn trước khi từ chối. Khi ai đó mời một cách lịch sự hãy cảm ơn rồi sau đó mới nói “”không””, thường thì chúng ta hay đưa ra một cớ không mong đợi, hoặc cần làm một việc gì đó khác. Nếu chỉ nói “”no”” thì đó được coi là hành sử rất thô lỗ.

Hãy nói “”NO”” đúng cách nhé ^ ^”


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ KIỂM TRA MIỄN PHÍ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *