Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

The rain (A beautiful story)


LOVE is – giving time to the one you care for.
YÊU là – dành thời gian cho người mà bạn quan tâm.
Live with laughter and love with all your heart…….
Hãy sống với tiếng cười và yêu bằng cả con tim mình…….

It was a busy morning, about 8:30, when an elderly gentleman in his 80’s arrived to have stitches removed from his thumb.
Đó là một buổi sáng tất bật, khoảng 8 giờ rưỡi, lúc một quý ông ở tuổi 80 đến để được tháo mũi khâu ra khỏi ngón tay cái của mình.
He said he was in a hurry as he had an appointment at 9:00 am.
Ông ấy nói rằng ông đang vội vì ông có một cuộc hẹn lúc 9 giờ sáng.
I took his vital signs and had him take a seat, knowing it would be over an hour before someone would to able to see him.
Tôi ghi lại các dấu hiệu quan trọng và để cho ông ấy ngồi xuống, biết rằng sẽ phải mất hơn một giờ nữa trước khi ai đó có thể gặp được ông.
I saw him looking at his watch and decided, since I was not busy with another patient, I would evaluate his wound.
Tôi thấy ông hay nhìn đồng hồ và quyết định, vì tôi không bận rộn với bệnh nhân khác, rằng tôi sẽ đánh giá vết thương của ông ấy.
On exam, it was well healed, so I talked to one of the doctors, got the needed supplies to remove his sutures and redress his wound
Kiểm tra thì thấy nó đã lành hẳn, vì vậy tôi đã nói chuyện với một trong các bác sĩ, lấy những thiết bị cần thiết để tháo bỏ các đường khâu và hồi phục những vết thương của ông ấy.
While taking care of his wound, I asked him if he had another doctor’s appointment this morning, as he was in such a hurry.
Trong khi chăm sóc vết thương cho ông ấy, tôi hỏi ông là ông có hẹn với một bác sĩ khác vào sáng nay hay sao mà ông có vẻ vội như vậy.

The gentleman told me no, that he needed to go to the nursing home to eat breakfast with his wife. I inquired as to her health.
Ông ấy nói với tôi là không, rằng ông cần đi đến nhà dưỡng lão để ăn sáng với vợ mình. Tôi đã hỏi thăm sức khỏe của bà ấy.
He told me that she had been there for a while and that she was a victim of Alzheimer’s Disease.
Ông ấy nói với tôi rằng bà đã ở đó một thời gian rồi và bà là một nạn nhân của bệnh Alzheimer.
As we talked, I asked if she would be upset if he was a bit late.
Khi chúng ta nói chuyện, tôi đã hỏi là bà ấy có buồn không nếu ông đến hơi trễ.
He replied that she no longer knew who he was, that she had not recognized him in five years now.
Ông ấy trả lời rằng bà ấy không còn biết ông là ai, rằng bà đã không nhận ra ông suốt năm năm nay.
I was surprised, and asked him, “And you still go every morning, even though she doesn’t know who you are?”
Tôi ngạc nhiên và hỏi ông, “Và ông vẫn đi vào mỗi buổi sáng, cho dù bà ấykhông biết ông là ai ư?”
He smiled as he patted my hand and said, “She doesn’t know me, but I still know who she is.”
Ông ấy mỉm cười khi ông vỗ nhẹ vào tay tôi và nói, “Bà ấy không biết tôi, nhưng tôi vẫn biết bà ấy là ai.”
I had to hold back tears as he left, I had goose bumps on my arm, and thought, “That is the kind of love I want in my life.”
Tôi đã phải kìm nước mắt lại khi ông đi về, tay tôi nổi cả da gà, và nghĩ rằng, “Đó chính là thứ tình yêu mà tôi muốn trong cuộc đời mình”.

“True love is neither physical, nor romantic. True love is an acceptance of all that is, has been, will be, and will not be.”
“Tình yêu đích thực chẳng phải là vật chất cũng chẳng fải là sự lãng mạn. Tình yêu đích thực là sự chấp nhận tất cả những gì đã có, sẽ có, và sẽ không có.”
“Life isn’t about how to survive the storm, But how to dance in the rain.”We are all getting Older Tomorrow may be our turn.
“Cuộc sống không phải là làm sao để sống sót qua cơn bão, mà làm thế nào để khiêu vũ dưới làn mưa. Chúng tôi tất cả đều sẽ già đi. Ngày mai có thể sẽ đến lượt chúng ta.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *