Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Học tiếng Anh giao tiếp: Cách nhấn trọng âm


Trọng âm chính xác là một trong những tiêu chí đánh giá giao tiếp tiếng anh chuyên nghiệp? vậy làm sao để nhấn trọng âm đúng? Trong bài viết này Aroma xin chia sẻ với người đọc cách học tiếng anh giao tiếp thông qua nhấn trọng âm hiệu quả. Hãy cùng tham khảo nhé.

I. Từ ghép:

Nếu phần đầu của từ ghép là một tính từ thì trọng âm chính thường nằm ở phần còn lại, trọng âm phụ nằm ở phần đầu

ví dụ: loudspeaker , bad-tempered, second-class, three-wheeler

Nếu phần đầu của từ ghép là một danh từ thì trọng âm chính luôn rơi vào phần đó Ví dụ: typewriter , suitcase , tea-cup, sunrise

Tuy nhiên có nhiều ngoại lệ, nhất là khi nghĩa của từ ghép không phải là sự kết nối của hai thành phần trong từ Ví dụ: greenhouse ( không phải là nhà màu xanh)

II. Từ có thêm phụ tố

1. Tiền tố: tiền tố thường không ảnh hưởng đến trọng âm của từ

2. Hậu tố:

– Các hậu tố ‘-ance’, ‘-ant’ và ‘-ary’, trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất hoặc thứ hai của từ gốc theo các quy tắc trọng âm của các từ đơn

–  Các hậu tố ảnh hưởng đến trọng âm: trọng âm sẽ luôn rơi vào âm tiết cuối cùng của từ gốc

‘-eous’

‘-graphy’

‘-ial’

‘-ic’

‘-ion’

‘-ious’

‘-ity’

‘-ive’

– Các hậu tố không ảnh hưởng đến vị trí trọng âm ở t ừ gốc ‘

-able’: comfort /’kʌmfət/ comfortable/’kʌmfətəbl/

’-age’: anchor/’æηkə/ anchorage /’æηkəridʒ/

‘-al’ : refuse /ri’fju:z / refusal /ri’fju:zl /

‘-en’ : wide / / widen / /

‘-ful’ : wonder/ / wonderful/ /

‘-ing’: amaze / / amazing / /

‘-like’: bird / / birdlike/ /

“-less”: power / / powerless / /

‘-ly’ : hurried / / hurriedly/ /

‘-ment’ (trong danh từ): punishment / /

‘-ness’ : Yellow / / yellowness / /

‘-ous’: poisonous / /

‘-fy’, ‘-wise’, ‘-y’

Các hậu tố luôn mang trọng âm chính: Với các hậu tố này, trọng

âm chính luôn nằm ở âm tiết đầu tiên của hậu tố. Và nếu từ gốc có hơn một âm tiết thì trọng âm phụ sẽ nằm ở âm tiết đầu tiên của từ gốc.

‘-ain’ (chỉ động từ): entertain / entə‘tein/ ascertain/,æsə‘tein/

‘-ee’: refugee /,refju:’dʒi:/ evacuee/,ivækju’i:/

‘-eer’:mountaineer /,maunti’niə/ volunteer /,vɔlən’tiə /

‘- ese’: Portugese /,pɔ:tju’gi:z/ journalese /,dʒə:nə’li:z/

‘-ette’: cigarette /,sigə‘ret/ laundette /lɔ:n’dret /

‘- esque’, ‘-ique’: unique/ju:’ni:k / picturesque /,pikt∫ə‘resk/

III/ Từ có ba âm tiết

1. Danh từ

–  Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, thì trọng âm chính sẽ luôn rơi vào âm tiết đầu tiên, và trong một số trường hợp âm tiết cuối cũng được nhấn giọng (trọng âm phụ)

ví dụ: intellect /’intə,lekt /

marigold /’mæri,gould/

Alkali /’ælkə,lai/

Tính từ cũng tương tự insolent /’insə,lənt/

opportune /’ɔpə,tju:n /

Trọng âm trong một từ phức (bao gồm nhiều đơn vị ngữ pháp như từ có chứa phụ tố hoặc từ ghép)

– Nếu âm tiết chứa một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ và âm tiết giữa chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên

Ví dụ: quantity /’kwɔntəti/

cinema /’sinimə/

emperor /’empərə /

custody /’kʌstədi/

– Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ , âm này sẽ không được nhấn giọng. Nếu âm tiết ngay trước đó chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bởi hai phụ âm thì trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết thứ hai này.

Ví dụ: mimosa /mi’mouzə/

disaster /di’zɑ:stə/

potato /pə’teitou/

synopsis /si’nɔpis/

2. Động từ:

-Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bởi hai âm tiết , trọng âm sẽ rơi vào âm tiết cuối

Ví dụ: entertain /entə’tein/ resurrect /rezə’rekt/

– Nếu âm tiết cuối có chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm thì âm tiết đó sẽ không được nhấn, trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết ngay trước đó (âm thứ 2)

Ví dụ: encounter / in’kauntə / determine /di’tə:min /

VI. Từ có 2 âm tiết:

1. Với danh từ:

a/ Nếu âm tiết thứ hai có chứa một nguyên âm ngắn thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất

Ví dụ: money / ‘mʌni / product /’prɔdəkt /

b/ các trường hợp còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

2. Với tính từ, trạng từ, và giới từ: quy tắc tương tự

Ví dụ: Lovely / ‘lʌvli/ even /’i:vn / hollow/’hɔləu / correct /kə’rekt/ alive /ə’laiv/ devine/di:’vain/ ngoại lệ: honest /’ɔnist/, perfect /’pə:fikt/

3. Với động từ:

a/ Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm dài hoặc một nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng hai phụ âm trở lên thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 2

Ví dụ: Apply / ə’plai / arrive / ə’raiv/ attract / ə’trækt / assist / ə’sist /

b/ Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không có) phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: enter / ‘entə / open /’oupən / envy /’envi / equal / ‘i:kwəl/

c/ Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu nếu âm tiết thứ hai có chứa nguyên âm /əu/

Ví dụ: Borrow /’bɔrəu/ follow / ‘fɔləu/

Với những gì Aroma đã và đang chia sẻ, hi vọng bạn đọc có những bài hoc tieng anh giao tiep hieu qua.

Có thể bạn quan tâm: Cách học tiếng Anh giao tiếp giỏi


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ KIỂM TRA MIỄN PHÍ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *