Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Boss wants too much (Sếp đòi hỏi quá nhiều)


For thirty years, Johnson had arrived at work at 9A.M. on the dot. He had never missed a day and was never late.
Trong 30 năm, Johnson luôn tới nơi làm việc vào đúng 9h sáng. Ông chưa bao giờ nghỉ làm và chưa bao giờ đi muộn.
Consequently, when on one particular day 9 A.M. passed without Johnson’s arrival, it caused a sensation.

Do đó, khi một ngày đặc biệt, 9h sáng trôi qua mà Johnson chưa đến, việc này đã gây ra một sự náo động.

All work ceased, and the boss himself, looking at his watch and muttering, came out into the corridor.

Tất cả mọi công việc dừng lại và bản thân sếp đang nhìn vào đồng hồ đeo tay và lẩm bẩm, đi ra hành lang.

Finally, precisely at ten, Johnson showed up, clothes dusty and torn, his face scratched and bruised, his glasses bent.

Cuối cùng, đúng 10h Johnson xuất hiện, quần áo bị bẩn và rách, mặt ông bị xây xát và thâm tím, kính mắt thì bị uốn cong.

He limped painfully to the time clock, punched in, and said, aware that all eyes were upon him, “I tripped and rolled down two flights of stairs in the subway. Nearly killed myself.”

Ông đi khập khiễng một cách đau đớn tới chỗ đồng hồ chấm công, nhấn vào đó và nói, nhận thấy là mọi con mắt đang đổ dồn về phía ông: “Tôi trượt chân và lăn xuống hai tầng cầu thang dưới đường ngầm. Suýt chết.”

And the boss said, “And to roll down two flights of stairs took you a whole hour?”

Và Sếp nói: “Và việc lăn xuống hai tầng cầu thang mất của anh cả một tiếng hả?”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *