Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Giao tiếp trên điện thoại bằng tiếng Anh


Gọi điện thoại là một kĩ năng cần thiết trong tiếng anh văn phòng và giao tiếp thương mại. Aroma sẽ giúp bạn hình dung tổng quan và cơ bản cách giao tiếp điện thoại bằng tiếng Anh như thế nào nhé:

tieng-anh-van-phong-va-giao-tiep-thuong-mai-1

GIAO TIẾP ĐIỆN THOẠI BẰNG TIẾNG ANH

1. Mẫu câu tiếng anh văn phòng và thương mai khi bắt máy điện thoại:

Hello? Ann is speaking. How can I help you? Alo. Đây là Ann. Tôi có thể giúp gì bạn?

Whom do you wish to speak to? Bạn muốn nói chuyện với ai?

2. Tự giới thiệu:

Hello. This is Lan calling from ABC. Xin chào. Tôi là Lan gọi từ công ty ABC.

3. Nhờ kết nối:

Would you make through with the HR department, please? Xin cho tôi kết nối với bộ phận nhân sự.

I’d like to speak to your director. Tôi muốn nói chuyện với giám đốc.

 May I speak to Mr. John, please? Tôi có thể nói chuyện với ngài Jone được không?

  Would the director be available? Giám đốc có ở đó không ạ?

   Is Ann in? (thân mật) Ann có đó không ạ?

* Bạn là người cần được gặp:

This is me speaking. Tôi đang nói đây.

Excuse me, who’s calling? Xin lỗi ai đang gọi đấy ạ?

* Người kia cần kết nối với người khác:

Hang on/ Hold on the line. Xin giữ máy

Just a sec/ One moment, please. Xin chờ chút.

I’ll get her for you/ pass you through the… department. Tôi sẽ gọi cô ấy/ sẽ chuyển cuộc gọi tới phòng…

Sorry, Mrs. Ann is (on another line/ not here/ not available/ away on business/ out for lunch) now. Xin lỗi, cô Ann bây giờ (đang nghe điện thoại/ không có ở đây/ không rảnh/ đi công tác/ ra ngoài ăn trưa) rồi ạ.

Would you like to leave a message? Bạn có muốn để lại lời nhắn không?

4. Mẫu câu tiếng anh văn phòng và thương mai trong khi nói chuyện điện thoại:

It’s nice to hear from you. Thật vui khi anh đã gọi .

I’m calling about …Tôi gọi để nói về…

 Could you please repeat that? Anh có thể nói lại được không?

Could you speak up a little please? Anh vui lòng nói lớn hơn một chút.

Can you speak a little slower please. My English isn’t very good. Anh vui lòng nói chậm lại một chút. Tiếng Anh của tôi không tốt lắm.

 Please hold on a moment. I have another call. Xin giữ máy một lát. Tôi có một cuộc gọi khác.

Could you call me again later? Ông có thể gọi lại cho tôi sau không?

5. Người bạn cần gặp không có ở đó:

Please tell him (to call me back./ I phoned). Xin hãy bảo ông ấy (gọi lại cho tôi/ là tôi đã gọi).

Do you know how can I reach him? Tôi có thể gặp ông ấy bằng cách nào?

Could you leave a message for him? Bạn có thể để lại lời nhắn cho anh ấy được không?

Thank you, I’ll try again later. Cám ơn, tôi sẽ gọi lại sau.

Đây là những mẫu câu lịch sự dùng cho tieng anh van phong va giao tiep thuong mai. Aroma sẽ tiếp tục cung cấp những mẫu câu thân mật hơn để bạn có thể sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Những mẫu câu giao tiếp tiếng anh trong văn phòng

>> Để sử dụng tốt tiếng anh văn phòng


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *