Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

I never knew it was lost


A: Have you been to America before?
B: No. This is my first time.
A: Did you know that Christopher Columbus has found America?
B: Really? I never knew it was lost.

————————————————————–

A: Trước đây ông đã bao giờ đến châu Mỹ chưa?
B: Chưa, đây là lần đầu tiên tôi đến đây.
A: Ông có biết rằng Christopher Columbus đã tìm ra châu Mỹ không?
B: Vậy sao? Tôi không biết là nó đã bị mất đấy.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *