Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Passive voice (câu bị động) – Những dạng bị động riêng lẻ (phần 7)


Mẫu 1:
Mẫu này có dạng:
It is sb’s duty to inf.
=> Sb (be) supposed to inf.
Ví dụ:
It’s your duty to do this work.
=> You are supposed to do this work.

Mẫu 2:
Mẫu này có dạng:
It is impossible to do sth
=> Sth can’t be done.

Ví dụ:
It is impossible to repair that machine.
=> That machine can’t be repaired

Mẫu 3:
Mẫu này có dạng:
S + enjoy + Ving + O
=> S + enjoy + O being + P.P

Ví dụ:
We enjoy writing letters.
=> We enjoy letters being written.

Mẫu 4:
Mẫu này có dạng:
S + recommend / suggest + Ving + O
=> S + recommend / suggest that S + should be p.p

Ví dụ:
He recommends building a house.
He recommends that a house should be built

Ghi nhớ:
Các động từ dùng with thay cho by: Crowd, fill, cover

Ví dụ:
Clouds cover the sky.
=> The sky is covered with clouds.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *