Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Good news Bad news


– I have some good news for you and some bad news.
– Tell me the bad news first, doctor.
– I am going to amputate your legs.
– And what is the good news?
– The man in the next bed wants to buy your shoes.

– Tôi có một tin tốt, và một tin xấu cho anh.
– Cho tôi biết tin xấu trước đi bác sĩ.
– Tôi sẽ cưa chân của anh.
– Vậy tin tốt?
– Gã ở giường bên muốn mua giày của anh.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *