Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

CÂU HỎI ĐUÔI

Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một dạng câu hỏi rất hay được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp, dạng một câu hỏi ngắn đằng sau một câu trần thuật. Câu trả lời dạng YES/NO nhưng mang sắc thái ý nghĩa khác nhau. 

cau hoi duoi
cau hoi duoi

 

Công thức :

S + V + O , [] + ĐẠI TỪ ?

Trong đó :

Đại từ : Lấy chủ từ câu đầu đổi thành đại từ

Đàn ông —> he

Đàn bà —-> she

Vật (số ít ) — -> it

There — -> there

This — -> it

That — -> it

These — -> they

Those — -> they

Số nhiều —-> they

Các đại từ như : they, he she … thì giữ nguyên

– [] : nhìn ở câu đầu nếu có động từ đặc biệt thì chuyển thành [] nếu không có thì mựon trợ động từ do, does, did

– Những động từ đặc biệt có thể chuyển ra vị trí [] mà không cần phải mượn trợ động từ là:

– is, am, are, was, were

– wil, would

– can, could

– may, might

– should

– had ( better)

– have, has, had ( + p.p) – lưu ý nếu phía sau không có p.p ( cột 3) thì không được xem là động từ đặc biệt

– Nếu câu đầu có NOT, hoặc các yếu tố phủ định như : never, rarely, no, hardly …., thì [] không có NOT, nếu câu đầu không có NOT thì [] có NOT

NHỮNG DẠNG ĐẶC BIỆT :

I am ——–> Aren’t I ? ( nhưng nếu là : I am not … thì lại dùng : am I ? )

Let’s ….——–> Shall we ?

Nobody, no one, everyone, everybody,Someone, somebody …—————–> [] they ?

One ————-> [] you/one

– Câu mệnh lệnh ( không có chủ từ ) ——-> Will you ?

VÍ DỤ :

Lan can go, can’t she ? ( động từ đặt biệt đem can ra sau)

Tom likes it, doesn’t he ? (không có động từ đặt biệt nên mượn trợ động từ does )

the dogs won’t run, will they ? ( câu đầu có not nên câu sau không có not )

Go out with me, will you ? ( câu mệnh lệnh )

Don’t take it, will you ? ( mệnh lệnh, dù có not hay không cũng dùng will you )

I am a student, aren’t I ?

Phần trên là những vấn đề cơ bản của câu hỏi đuôi đủ để các em sử dụng trong chương trình phổ thông, tuy nhiên muốn học cao hơn để làm tốt các bài thi đại học hay chương trình chuyên ngữ của đại học thì phải học những dạng “siêu khó” sau đây:

 

1. Câu đầu là I WISH:

– Dùng MAY

– Ví dụ:

– I wish to study English, may I ?

2. Chủ từ là ONE:

Dùng

you hoặc one

Ví dụ:

One can be one’s master, can’t you/one?

3. Câu đầu có MUST:

Must có nhiều cách dùng cho nên tùy theo cách dùng mà sẽ có câu hỏi đuôi khác nhau

– Must chỉ sự cần thiết: => dùng needn’t

Ví dụ:

They must study hard, needn’t they?

– Must chỉ sự cấm đoán: => dùng must

Ví dụ:

You mustn’t come late, must you ?

– Must chỉ sự dự đoán ở hiện tại: => dựa vào động từ theo sau must

Ví dụ:

He must be a very intelligent student, isn’t he? ( anh ta ắt hẳn là 1 học sinh rất thông minh, phải không ?)

– Must chỉ sự dự đoán ở quá khứ ( trong công thức must +have+ p.p) : => dùng [ ] là have/has

Ví dụ:

You must have stolen my bike, haven’t you? ( bạn chắc hẵn là đã lấy cắp xe của tôi, phải không?)

4. Let đầu câu:

Let

đầu câu có nhiều dạng cần phân biệt:

– Let trong câu rủ (let’s ): dùng

shall we ?

Ví dụ:

Let’s go out, shall we?

– Let trong câu xin phép (let us /let me ): dùng

will you ?

Ví dụ:

Let us use the telephone, will you?

Let me have some drink, will you?

– Let trong câu đề nghị giúp người khác (let me): dùng may I ?

Ví dụ:

Let me help you do it, may I ?

5. Câu cảm thán:

Lấy danh từ trong câu đổi thành đại từ, [ ] dùng is, am, are

Ví dụ:

What a beautiful dress, isn’t it?

What a stupid boy, isn’t he?

How intelligent you are, aren’t you?

6. Câu đầu có I + các động từ sau: think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, see, feel + mệnh đề phụ:

Lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi.

Ví dụ:

I think he will come here, won’t he?

I don’t believe Mary can do it, can she? ( lưu ý MĐ chính có not thì vẫn tính như ở MĐ phụ)

Cùng mẫu này nhưng nếu chủ từ không phải là I thì lại dùng mệnh đề đầu làm câu hỏi đuôi.

Ví dụ:

She thinks he will come, doesn’t she?

7. Câu đầu có

It seems that + mệnh đề

– Lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi.

Ví dụ:

It seems that you are right, aren’t you?

8. Chủ từ là mệnh đề danh từ:

– Dùng it

Ví dụ:

What you have said is wrong, isn’t it?

Why he killed himself seems a secret, doesn’t it?

Những lỗi sai thường gặp khi làm bài tập câu hỏi đuôi

1. Nhầm ‘s thành is :

Cả is[/COLOR] và has đều có cách viết rút gọn là ‘s , tuy nhiên theo thói quen cứ thấy ‘s là cho rằng đó là is rút gọn nên khi đem ra phía sau chỗ [] người làm “phục hồi” chúng thành chữ is.

Cách khắc phục lỗi này:

Nếu nhìn thấy phía sau có p.p ( động từ cột 3 hoặc thêm ed) thì nên xem lại nếu không phải câu bị động thì ‘s đó chính là has.

2. Không nhận ra ‘d :

‘d là viết tắc của would hoặc had, do đó nếu người làm không cẫn thận sẽ lúng túng và chọn []sai

Cách khắc phục lỗi này:

– Nếu nhìn phía sau có better/ p.p thì ‘d đó là viết tắt của had

– Nếu phía sau có rather / like / love thì ‘d là viết tắt của would

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *