Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

MUST VÀ HAVE TO


Must và Have To là hai trợ động từ được sử dụng để nói về nghĩa vụ (những việc mà bạn được yêu cầu thực hiện), nhưng ý nghĩa và cách sử dụng của chúng có một ít khác biệt. Cùng phân biệt 2 trợ động từ này nhé.
must-va-have-to-1
 1. Chúng ta dùng must và have to để diễn tả sự cần thiết phải làm một việc gì đó. Đôi khi ta dùng từ nào cũng được:

Oh, it’s later than I thought. I must go hay I have to go.

Ồ, đã trễ hơn là tôi tưởng. Tôi phải đi thôi.

1.1 Nhưng có điểm khác nhau giữa must và have to mà đôi khi lại quan trọng:

Must mang tính chất cá nhân. Ta dùng must khi diễn tả cảm giác của cá nhân mình.

“You must do something” = “Tôi (người nói) nhận thấy việc đó là cần thiết”.

She’s a really nice person. You must meet her. (= I say this is necessary)

Cô ấy là một người thật sự tốt. Anh phải gặp cô ấy. (= tôi nói điều đó là cần thiết)

I haven’t phoned Ann for ages. I must phone her tonight.

Đã lâu rồi tôi không gọi điện thoại cho Ann. Tôi phải gọi cho cô ấy tối nay.

1. 2 Have to không mang tính chất cá nhân, ta dùng have to diễn tả hiện thực, không nói về cảm giác của cá nhân mình.

“You have to do something” bởi vì đó là luật lệ hay tình huống thực tế bắt buộc.    

You can’t turn right here. You have to turn left. (because of the traffic system)

Anh không thể rẽ phải ở đây. Anh phải rẽ trái. (do luật giao thông)

My eye sight isn’t very good. I have to wear glasses for reading.

Thị lực của tôi không được tốt. Tôi phải đeo kính để đọc sách. (do hoàn cảnh thực tế)

George can’t come out with us this evening. He has to work.

George không thể đi với chúng ta tối nay. Anh ấy phải làm việc.

1.3  Hãy so sánh:

I must get up early tomorrow. There are a lot of things I want to do.

Tôi phải dậy sớm vào sáng mai. Có nhiều việc mà tôi muốn làm.

I have to get up early tomorrow. I’m going away and my train leaves at 7.30.

Sáng mai tôi phải dậy sớm. Tôi phải đi và chuyến tàu khởi hành lúc 7 giờ 30.

Nếu bạn không chắc chắn nên dùng từ nào thì thông thường để “an toàn” hơn nên dùng have to.

2. Bạn có thể dùng must để nói về hiện tại hay tương lai, nhưng must không được dùng cho quá khứ:

We must go now.

Chúng ta phải đi bây giờ.

We must go tomorrow. (but not “We must go yesterday”)

Ngày mai chúng ta phải đi.

2.1 Bạn có thể dùng have to cho mọi thì.

I had to go to the hospital. (past)

Tôi đã phải đến bệnh viện.

Have you ever had to go to hospital? (present perfect)

Bạn đã bao giờ phải đi bệnh viện chưa?

I might have to go to hospital. (infinitive sau might)

Có lẽ tôi phải đi bệnh viện.

2.2 Trong câu nghi vấn và câu phủ định, ta thường dùng do/does/did:

What do I have to do to get a driving license? (không nói “What have I to do?”)

Tôi phải làm gì để có bằng lái xe?

Why did you have to go to hospital?

Tại sao bạn phải đi bệnh viện?

Karen doesn’t have to work on Saturdays.

Karen không phải làm việc vào thứ bảy.

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Câu hỏi đuôi


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ KIỂM TRA MIỄN PHÍ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *