Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

TẬP HỢP CÁC CÂU CHỬI…TRONG TIẾNG ANH (Phần 2)


31. Shut up!
Câm miệng
32. Get lost.
Cút đi
33. You’re crazy!
Mày điên rồi !
34. Who do you think you are?
Mày tưởng mày là ai ?
35. I don’t want to see your face!
Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
36. Get out of my face.
Cút ngay khỏi mặt tao
37. Don’t bother me.
Đừng quấy rầy/ nhĩu tao
38. You piss me off.
Mày làm tao tức chết rồi
39. You have a lot of nerve.
Mặt mày cũng dày thật
40. It’s none of your business.
Liên quan gì đến mày
41. Do you know what time it is?
Mày có biết mày giờ rối không?
42. Who says?
Ai nói thế ?
43. Don’t look at me like that.
Đừng nhìn tao như thế
44. Drop dead.
Chết đi
45. You bastard!
Đồ tạp chũng
46. That’s your problem.
Đó là chuyện của mày.
47. I don’t want to hear it.
Tao không muốn nghe
48. Get off my back.
Đừng lôi thôi nữa
49. Who do you think you’re talking to?
Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?
50. What a stupid idiot!
Đúng là đồ ngốc
51. That’s terrible.
Gay go thật
52. Mind your own business!
Lo chuyện của mày trước đi
53. I detest you!
Tao câm hận mày
54. Can’t you do anything right?
Mày không làm được ra trò gì sao ?
55. You bitch!:
đồ chó đẻ
56. Cám ơn off!:
mẹ kiếp hoặc j đó tương tự=.=
57. Knucklehead
đồ đần độn
58. Damn it! ~ Shit!
Chết tiệt
59. Who the hell are you?
Mày là thằng nào vậy?
60. Son of a bitch
Đồ ( tên) chó má
61. Asshole!
Đồ khốn!”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *