Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Những câu nói tiếng anh hay nhất mọi thời đại về tiền


Những câu trích dẫn tuyệt vời mang đến cho người đọc những ý tưởng lớn chỉ trong một vài từ. Chúng truyền cảm hứng, động viên và khuyến khích một cách khó quên. Nhiều người xây dựng cho minh thói quen lưu giữ lại những câu nói hay về khía cạnh làm giàu của các học giả, nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp đã đạt được thành công lớn. Trong tinh thần đó, trung tâm Anh ngữ Aroma cũng xin gửi đến các bạn những câu nói tiếng anh hay về tiền.

nhung cau noi tieng anh hay ve tien

Time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time. – Jim Rohn

Thời gian có giá trị hơn tiền. Bạn có thể kiếm nhiều tiền hơn, nhưng bạn không thể kiếm nhiều thời gian hơn.

Making money is art and working is art and good business is the best art. – Andy Warhol

Kiếm tiền là nghệ thuật và làm việc là nghệ thuật và kinh doanh tốt là nghệ thuật tốt nhất.

A wise person should have money in their head, but not in their heart. – Jonathan Swift

Một người khôn ngoan nên có tiền trong đầu của họ, nhưng không phải trong trái tim của họ.

Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants. – Epictetus

Sự giàu có không bao gồm việc bạn có tài sản lớn mà bao gồm việc bạn có quá ít nhu cầu.

The hardest thing to understand in the world is the income tax. – Albert Einstein

Điều khó nhất để hiểu trên thế giới là thuế thu nhập.

Money often costs too much. – Ralph Waldo Emerson

Tiền thường chi phí quá nhiều.

Everyday is a bank account, and time is our currency. No one is rich, no one is poor, we’ve got 24 hours each. – Christopher Rice

Mỗi ngày là một tài khoản ngân hàng, và thời gian là tiền tệ của chúng ta. Không ai giàu, không ai nghèo, chúng ta có 24 giờ mỗi người.

It’s how you deal with failure that determines how you achieve success. – David Feherty

Cách bạn đối phó với thất bại xác định cách bạn đạt được thành công.

Frugality includes all the other virtues. –Cicero

Tính căn cơ bao gồm tất cả các đức tính khác.

I love money. I love everything about it. I bought some pretty good stuff. Got me a $300 pair of socks. Got a fur sink. An electric dog polisher. A gasoline powered turtleneck sweater. And, of course, I bought some dumb stuff, too. – Steve Martin

Tôi yêu tiền. Tôi yêu tất cả mọi thứ về nó. Tôi đã mua một số thứ khá tốt. Cho tôi một đôi vớ $ 300. Có một bồn rửa lông. Một con chó đánh bóng điện. Một chiếc áo len cao cổ chạy bằng xăng. Và, tất nhiên, tôi cũng đã mua một số thứ ngu ngốc

An investment in knowledge pays the best interest. – Benjamin Franklin

Đầu tư vào tri thức cho lãi tốt nhất.

·        những câu nói tiếng anh hay nhất mọi thời đại về tiền

I will tell you the secret to getting rich on Wall Street. You try to be greedy when others are fearful. And you try to be fearful when others are greedy. – Warren Buffett

Tôi sẽ cho bạn biết bí quyết làm giàu trên Phố Wall. Bạn cố gắng tham lam khi những người khác sợ hãi. Và bạn cố gắng sợ hãi khi những người khác tham lam.

Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work. – Thomas Edison

Cơ hội bị bỏ lỡ bởi hầu hết mọi người bởi vì nó được mặc quần áo bảo hộ và trông giống như công việc.

What we really want to do is what we are really meant to do. When we do what we are meant to do, money comes to us, doors open for us, we feel useful, and the work we do feels like play to us. – Julia Cameron

Điều chúng ta thực sự muốn làm là những gì chúng ta thực sự muốn làm. Khi chúng ta làm những gì chúng ta có ý định làm, tiền đến với chúng ta, cánh cửa mở ra cho chúng ta, chúng ta cảm thấy hữu ích, và công việc chúng ta làm cảm giác như chơi với chúng ta.

I never attempt to make money on the stock market. I buy on the assumption that they could close the market the next day and not reopen it for ten years. – Warren Buffett

Tôi không bao giờ cố gắng kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Tôi mua với giả định rằng họ có thể đóng cửa thị trường vào ngày hôm sau và không mở lại thị trường trong mười năm.

A nickel ain’t worth a dime anymore. – Yogi Berra

Một niken không còn đáng giá một hào nữa.

Trên đây là những câu nói tiếng anh hay nhất mọi thời đại về tiền. Bạn có thật sự tâm đắc với câu nào không?

Tìm hiểu thêm:

 


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *