Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Essay: The radio


Bài luận tiếng anh theo chủ đề hôm nay sẽ nói về chủ đề: Công dụng của chiếc radio – the raido. Đây cũng là một bài luận cơ bản, các bạn cùng tham khảo và luyện tập nhé

radio

The outline:
1. How popular it is
2. How it is used by the police
3. Why it is important
4. Why it is popular
5. The end

1. Bài luận tiếng anh theo chủ đề: Công dụng chiếc radio

The radio

The radio is so popular today that it is found in almost every home. It is indeed a wonderful invention of man. It brings a voice from the distance not only to inform but also to entertain.

Today, the radio plays a very important part in conveying news. The police use it to send messages to the remote corners of the country and to warn people against danger. They also use it to capture criminals.

The radio is also used to inform people about the latest events of the world. If a war breaks out anywhere, news about it is sent to all the countries of the world. Thus, all the countries are informed almost at the same time.

Further, the radio is an important means of entertaining people in all parts of the world. Music played in one country can be heard in another country thousands of miles of away. In this respect, the radio is superior to television. Even a man driving a motor-car can listen to beautiful music if he has radio in his car. But it is not possible to watch television inside a motor vehicle while one is driving.

The importance of the radio is therefore not difficult to realize.

2. Từ vựng

– Indeed /ɪnˈdiːd/: Thực vậy, quả thực

– Invention /ɪnˈvenʃn/: Sự phát minh, sáng kiến

– Distance /ˈdɪstəns/: khoảng cách, tầm xa

– inform /ɪnˈfɔːm/: báo tin

– entertain. /ˌentəˈteɪn/: giải trí

– convey /kənˈveɪ/: Truyền, truyền đạt

– capture /ˈkæptʃə(r)/: bắt giữ, bắt

– criminal /ˈkrɪmɪnl/: tội phạm

– In this respect: về khía cạnh này

(respect/rɪˈspekt/: tôn trọng)

– realize /ˈriːəlaɪz/: nhận ra, thấy rõ

3. Phần dịch bài luận tiếng anh: Công dụng của radio

Dàn ý:

  1. Đài phát thành phổ biến như thế nào
  2. Cảnh sát sử dụng đài phát thanh như thế nào
  3. Tại sao đài quan trọng
  4. Tại sao đài phổ biến
  5. Kết luận

Radio

Ngày nay, Radio đã trở nên phổ biến và hầu hết các gia đình đều sử dụng nó. Radio là công cụ truyền tải giọng nói và cung cấp thông tin giải trí. Nó thực sự là một phát minh tuyệt vời của loài người

Ngày nay, Radio còn đóng vài trò quan trọng trong việc truyền tải tin tức. Cảnh sát gửi những cảnh báo về mối nguy hiểm cho những dân ở nơi xa xôi của đất nước và truy nã tội phạm

Radio cũng được sử dụng để cập nhật tin tức mới nhất trên thế giới tới mọi người. Nếu như có chiến tranh xảy ra ở đâu đó thì tin tức về cuộc chiến sẽ được truyền tải đến các quốc gia trên thế giới gần như cùng một lúc.

Hơn nữa, Radio còn là phương tiện giải trí quan trọng của người dân ở mọi quốc gia. Chúng ta có thể lắng nghe âm nhạc cách xa hàng nghìn dặm. Radio có một số đặc điểm nổi trội so với ti vi. Ví dụ như, một người đàn ông vừa có thể lái xe vừa có thể nghe nhạc bằng radio nhưng không thể xem ti vi.

Tầm quan trọng của radio hẳn là không thể chối bỏ được


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *