Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Từ vựng tiếng Anh giao tiếp văn phòng có phiên âm (P2)


Một số bạn gửi phản hồi về cho Aroma với mong muốn tiếp tục chủ đề từ vựng giao tiếp văn phòng có phiên âm. Chính vì vậy, để không phụ lòng các bạn, Aroma xin tiếp tục chủ đề này với nhiều từ vựng hay và hấp dẫn nữa nhé!

Các cụm từ đặc thù của hoạt động của văn phòng như thời gian làm việc, các ngày nghỉ, chế độ lương thưởng, ….các cụm từ thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp giữa đồng nghiệp với nhau, giữa đồng nghiệp và đối tác, khách hàng,.. là các chủ điểm sẽ xuất hiện trong bài viết về từ vựng tiếng anh giao tiếp văn phòng lần này. Hy vọng sẽ mang lại cho các bạn nhiều kiến thức từ vựng bổ ích nhằm áp dụng trong giao tiếp văn phòng hàng ngày.

tu vung tieng anh giao tiep van phong

Từ vựng tiếng anh trong giao tiếp văn phòng có phiên âm:

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Full- time /ˌfʊl ˈtaɪm/ Làm toàn thời gian
Part – time / ́pa:t ̧taim/ Làm bán thời gian
Permanent /ˈpɜː.mə.nənt/ Dài hạn
Temporary /ˈtem.pər.ər.i/ Tạm thời
Starting date /ˈstɑː.tɪŋ ˌdeɪt/ Ngày bắt đầu
Leaving date
/li:vɪŋ, deɪt/

 

Ngày nghỉ việc
Maternity leave /məˈtɜː.nə.ti ˌliːv/ Nghỉ thai sản
Working time /ˈwɜː.kɪŋ, taɪm/ Thời gian làm việc
Working conditions /ˈwɜː.kɪŋ, kənˈdɪʃ.ən/ Điều kiện làm việc
Accommodation /əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/ Điều kiện ăn ở
Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔː.rəns/ Bảo hiểm sức khỏe
Social insurance /ˌsəʊ.ʃəl ɪnˈʃɔː.rəns/ Bảo hiểm xã hội
Promotion /prəˈməʊ.ʃən/ Thăng chức
To Fire someone /faɪər/ Sa thải ai đó
To get the sack /sæk/ Bị sa thải
Salary /ˈsæl.ər.i/ Lương
Holiday pay /ˈhɒl.ə.deɪ, peɪ/ Tiền lương ngày nghỉ
Sick pay /sɪk, peɪ/ Tiền lương ngày ốm
Pension scheme /’penʃn, ski:m/ Chế độ nghỉ hưu
Pay /peɪ/ Thanh toán
Holiday /ˈhɒl.ə.deɪ/ Kỳ nghỉ
Holiday entitlement /ˈhɒl.ə.deɪ, ɪnˈtaɪ.təl.mənt/ Chế độ nghỉ có lương
Employment /ɪmˈplɔɪ.mənt/ Thuê lao động
Employer /ɪmˈplɔɪ.ər Chủ lao động
Employee /ɪmˈplɔɪ.iː/ Người lao động
Career /kəˈrɪər/ Nghề nghiệp
Boss /bɒs/ Ông chủ
Contract /ˈkɒn.trækt/ Hợp đồng
Labor /ˈleɪ.bər/ Lao động

Trong phần 2 này, Aroma đã cập nhật các từ vựng tiếng Anh giao tiếp văn phòng hay và thú vị phải không nào! Hãy truy cập trang web: aroma.vn để cập nhật nhiều bài viết hữu ích nữa nhé.

Có thể bạn quan tâm:

 


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *