Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

500 câu hỏi phỏng vấn tiếng anh (phần 8)


Chúng tôi tiếp tục cung cấp tới các bạn các câu tiếng anh phỏng vấn thông dụng nhất trong series 500 câu hỏi phỏng vấn tiếng anh mà nhà tuyển dụng sẽ đặt ra cho tất cả các vị trí.

500 cau hoi phong van tieng anh phan 8

Các câu hỏi tiếng anh phỏng vấn nhà tuyển dụng có thể đặt ra với bạn

 15.Tell me about a time you hired someone

 (Hãy kể cho tôi nghe về lần bạn tuyển dụng ai đó)

Câu trả lời mẫu:

 -“I received a resume but it didn’t have all our requirements. I initially thought she wasn’t a fit, but after looking over the education background and the previous work experience, I thought this person would have more potential than other candidates. After interviewing her, we extended an offer. She was a quick learner and performed at an exceptional level. Sometimes it’s important to see potential and in this instance, it was a great hire.”

(Tôi nhận được một bản sơ yếu lý lịch nhưng trong đó không có các yêu cầu của chúng tôi. Ban đầu tôi cho rằng người đó không phù hợp, nhưng sau khi xem qua nền tảng kiến thức và kinh nghiệm làm việc trước đây, tôi nghĩ rằng người này sẽ cs nhiều tiềm năng ơn các ứng viên khác. Sau khi phỏng vấn cô ấy, chúng tôi đã đưa ra lời đề nghị cô ấy vị trí đó. Cô ấy là người tiếp thu nhanh và thể hiện sự vượt trội. Đôi khi nhìn thấy được tiềm năng là điều quan trọng và trong trường hợp này, đó là một nhân viên tuyệt vời)

16.”Tell me about a time you failed to complete an assignment on time.

(Hãy kể cho tôi nghe lând anh không hoàn thành kế hoạch đúng hạn)

Câu trả lời mẫu:

-“One time, I had a project that was due on Tuesday. On Friday I analyzed our progress and I was ahead of schedule. I didn’t have to work over the weekend to complete the assignment. On Monday, my manager was sick so I had to attend several meetings that took all day. Because of that, I didn’t complete my assignment until Wednesday. Now, I try to finish my assignments a day or half a day early because something unexpected could come up.”

( Một lần tôi có một dự án phải hoàn thành vào thứ 3. Thứ sáu trước đó, tôi đã phân tích tiến trình làm việc của chúng tôi và tôi đã đi trước so với thời hạn đã định, Tôi đã không phải làm việc vào những ngàu cuối tuần để hoàn thành nhiệm vụ. Vào thứ hai, quản lý của tôi bị ốm thế là tôi phải tham gia vài cuộc hopk diễn cả suốt cả ngày. Vì thế, tôi không hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đến tận thứ sáu tuần đó. Bây giờ tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình sớm trước một ngày hoặc nửa ngày, bởi vì một chuyện gì đó có thể xảy ra  mà mình không ngờ tới)

Trong tuần tới các bạn sẽ được tham gia các câu tieng anh phong van về các kỹ năng mềm, các bạn hãy tiếp tục theo dõi nhé!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *