Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng Anh về môi trường công sở


GEO xin gửi tới bạn các bài luận tiếng Anh theo chủ đề về môi trường công sở – một bài viết mẫu nhằm giúp các bạn có 1 cái nhìn cụ thể hơn về cách viết bài luận tiếng anh. Bài luận là một trong những hình thức hiệu quả để đánh giá khả năng và trình độ học tiếng anh của bạn. Để viết được 1 bài luận hay, bạn phải có vốn từ vựng phong phú, văn phong mạch lạc, rõ ý. Và bạn cần hiểu rõ chủ đề, biết cách sắp xếp trình bày các sự kiện theo một trình tự logic.

bai luan tieng anh ve moi truong cong so

Bài luận tiếng Anh về môi trường công sở

You may have fallen into this situation, when you graduate and apply for a job interview at the first time. When asked by the employer about your wishes, you say, “I want to work in a professional work environment”. But at that time, do you know what is professional? Then come to work in the first place, also you may have many times complained that you need to work in a professional working environment. What is the definition of professional, according to you?

So, the professional work environment for me is :

 1. The company has annual business plans, departmental and work plans clearly. Unprofessional companies often do not have long-term plans. They only have short-term plans that deal with work in the company currently
 2. Clearly workflow – Process documentation should be updated at all departments in the company. The coordinated work steps need to be clarified and specific.
 3. Clearly job position – power, responsibility and reporting method: A clear and updated job description for the current position. The staffs and managements in the department have agreed on the scope of work for each position. Virtues and responsibilities in each item of work are clearly stated and specific. Reporting systems, formats, information, and important items in the report are fully guided to the employee.
 4. Forms, instructions, policies: Forms and instructions should be sufficient and updated regularly. Employees do not need to inquire about forms and policies as needed.
 5. Full equipment: Personal and departmental equipment have to be full. Employees are not lined up to use common equipment such as computers, printers, and cameras. The equipment in the company always have backup when they need to be replaced. Stationery such as printing paper, letterheads, envelopes are always available and ready to be added when required by the department. Computers and personal equipment are always in perfect condition to best serve the business requirements.
 6. Services for internal customers: services such as IT, office administration, personnel, should be the same as for external customers. Service personnel must have a request form for internal customers.
 7. The spirit of professional work: employees in the company are not sectarian, always give candid comments in the professional. Communication in the company demonstrates professionalism, not inconsistent, exchange colleagues in the spirit of cooperation. In communication expresses professionalism such as using polite, courteous, friendly communication but firmly clear.
 8. Healthy business model: do not snatch, protect the interests of consumers, do not suppress the supplier, express the spirit of win-win, toward social values. The company really creates value for the stakeholders of the company.
 9. The company really considers the employees as the company’s assets and respects the employees through the benefits, regimes and policies for the employees.

 

The professional working environment is a result of the company’s efforts and the individuals involved. Every individual in the company has the benefit of enjoying the value of a professional working environment and at the same time is responsible for maintaining and developing that professional working environment.

Bài dịch

Khi mới ra trường, đi phỏng vấn xin việc, bạn có thể đã từng rơi vào trường hợp sau đây. Nhà tuyển dụng hỏi về mong muốn của bạn và bạn trả lời rằng “tôi muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp”. Thời điểm đó bạn có thực sự hiểu thế nào là chuyên nghiệp? Tới khi đi làm ở những nơi đầu tiên, bạn lại than phiền rằng mình cần được làm việc trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vậy theo bạn định nghĩa “chuyên nghiệp” là gì?

Môi trường làm việc chuyên nghiệp đối với tôi là:

 1. Công ty có kế hoạch kinh doanh hàng năm, kế hoạch phòng ban và các kế hoạch thực hiện công việc rõ ràng. Các công ty thiếu chuyên nghiệp thường không có kế hoạch dài hạn. Họ chỉ có những công việc ngắn hạn mang tính chất đối phó với trong thời gian ngắn.
 2. Quy trình làm việc rõ ràng – tài liệu hướng dẫn về quy trình trong công ty cần được cập nhật tại các phòng ban về. Các bước làm việc phối hợp cần làm rõ và cụ thể.
 3. Vị trí công việc rõ ràng – quyền hạn, trách nhiệm và phương thức báo cáo: bản mô tả công việc rõ ràng và được cập nhật cho vị trí hiện tại. Phạm vi và khối lượng công việc rõ ràng. Các nhân viên và cấp quản lý trong phòng ban có những thống nhất về phạm vi công việc với từng vị trí. Quyền hạn và trách nhiệm trong từng hạng mục công việc cũng được nêu rõ ràng và cụ thể. Hệ thống, biểu mẫu, các thông tin, các hạng mục quan trọng trong báo cáo được hướng dẫn đầy đủ tới nhân viên.
 4. Biểu mẫu, hướng dẫn quy trình, chính sách: Các tài liệu biểu mẫu , hướng dẫn cần đầy đủ và được cập nhật thường xuyên. Các nhân viên không cần phải hỏi về các biểu mẫu, chính sách khi cần thiết.
 5. Trang thiêt bị đầy đủ: trang thiết bị cá nhân và trang thiết bị phòng ban đầy đủ. Các nhân viên không phải xếp hàng chờ nhau để sử dụng các trang thiết bị chung như máy tính, máy in, máy chụp hình. Luôn có trang thiết bị dự phòng khi để thay thế khi cần. Các văn phòng phẩm như giấy in, giấy tiêu đề, bao thư luôn luôn đầy đủ và sẵn sàng cung cấp thêm khi các phòng ban có yêu cầu. Máy tính và trang thiết bị cá nhân luôn luôn trong tình trạng hoàn hảo phục vụ tốt nhất cho yêu cầu kinh doanh.
 6. Các dịch vụ cho khách hàng nội bộ: các dịch vụ như IT, hành chính văn phòng, nhân sự, cần thực hiện như đối với các khách hàng bên ngoài. Các nhân viên dịch vụ phải có biểu mẫu yêu cầu dành cho các khách hàng nội bô.
 7. Tinh thần làm việc chuyên nghiệp: nhân viên trong công ty không lập bè phái, luôn góp ý thẳng thắn trong chuyên môn. Giao tiếp trong công ty thể hiện sự chuyên nghiệp không thóc mách, tung tin gây mâu thuẫn, trao đổi đồng nghiệp trên tinh thần hợp tác. Trong giao tiếp thể hiện tính chuyên nghiệp như sử dụng lời lẽ cẩn trọng lịch sự, giao tiếp hòa nhã thân thiện nhưng cứng rắn rõ ràng.
 8. Mô hình kinh doanh lành mạnh: không chộp giật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, không đè nén nhà cung cấp , thể hiện tinh thần win- win, hướng về giá trị xã hội. Công ty thực sự tạo nên giá trị cho các cổ đông liên quan của công ty.
 9. Công ty thật sự coi người lao động là tài sản công ty và trân trọng người lao động thông qua quyền lợi, chế độ và chính sách cho người lao động.

 

Môi trường làm việc chuyên nghiệp là kết quả của nỗ lực toàn thể công ty và các cá nhân liên quan. Mọi cá nhân trong công ty có quyền lợi thụ hưởng giá trị môi trường làm việc chuyên nghiệp đem lại và đồng thời có trách nhiệm gìn giữ, phát triển môi trường làm việc chuyên nghiệp đó.

 

Các bạn thấy đó, viết một bài luận tiếng Anh công sở không quá khó đúng không nào. Chỉ cần nhớ rằng với đề luận tiếng Anh, không có đúng hoặc sai. Bạn chỉ cần thể hiện được ý kiến của mình và đưa ra được các lập luận để bảo vệ ý kiến đó. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh. Và đừng quên đăng ký link bên dưới để nhận thêm nhiều tài liệu học tập miễn phí nhé.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *